Thursday, November 12, 2009

Kannada Lessons : DP : Names of areas in bengaLooru

ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಅಂ ಅಃ
a A i I u U Ru e E ai o O au am aha

*************************************************
If you travel by bus, and want to recognise area names, here's a sample guide which can assist you.
*************************************************

ಅ - ಅತ್ತಿಬೆಲೆ - a + tti + be + le - Attibele
ಆ - ಆನೇಕಲ್ - aa + ne + ka + l - Anekal
ಇ - ಇಸ್ರೊ ಲೇಔಟ್ - i + s + rO + lE + auT - Isro Layout
ಈ - ಈಜಿಪುರ - I + ji + pu + ra - Ijipura
ಉ - ಉದಯಪುರ - u - u + da + ya + pu + ra - Udayapura
ಊ - ಊದಿಪಾಳ್ಯ - U - U + di + pa + Lya - UdipaLya
ಋ - Ru (as in Rushi)
ಎ - ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ - e - em + jee + ra + ste - M.G.Road
ಏ - ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ - E - Er + rpOr+ T + ra + ste - Airport Road
ಐ - ಐ.ಟಿ.ಪಿ.ಎಲ್ - I - ITPL
ಒ - ಒಂಟೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ : o : onTemaaranahaLLi : om + Te + maa + ra + na + ha + LLi
ಓ - ಓಕಳೀಪುರ : O : OkaLipura : O + ka + Li + pu + ra
ಔ - ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ : au : Outer Ring road : au + Tar + ri + am + g + ra + ste
ಅಂ - ಅಂಜನಾಪುರ : am : Anjanapura : am + ja + naa + pu + ra
ಅಃ - aha
ಕ - ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ : ka : kammanahaLLi - ka + mma + na + ha + LLi
ಖ - ಖನಿಜಾ ಭವನ :kha : khanijaa bhavana - kha + ni + ja + bha + va + na
ಗ - ಗಾಂಧಿನಗರ : ga : gandhinagara - gaa +am + dhi + na + ga + ra
ಘ - ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ : gha : ghaati subhramaNya - ghaa + Ti

ಚ - ಚಾಣಕ್ಯ : cha : ChaNakya : chaa + Na + kya
ಛ - ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ : Cha : Chatrapati Shivaji : Cha + tra + pa + ti + shi + vaa + ji
ಜ - ಜಯಚಾಮರಾಜೆಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ : ja : Jayachaamarajendra Odeyar : ja + ya + chaa + ma + raa + jE + am + dra + o + De+ yar
ಝ - ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ : Jha : Jhansi RaaNi Lakshmibai : Jhaa + nsi + raa + Ni + la + kshmi + baa + yi
ಞ - jnya
Ta : ಟ : ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ : Toll Gate : TO + l + gE + T
Tha : ಠ : ಠಾಣೆ (ಫೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ): ThaaNE (Police ThaaNe) : Thaa + Ne
Da : ಡ : ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್ : Dairy Circle : Dai + ri + sa + ka + ar + l
Dha : ಢ : ಢಾಕ : Dhaka : Dhaa + ka
Na : ಣ
ta - ತ - ತಾವರೆಕೆರೆ : Tavarekere : taa + va + re + ke + re
tha - ಥ - ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ : TeerthahaLLi (which has both the ta and tha) : teer + tha + ha + LLi
da - ದ - ದೇವನಹಳ್ಳಿ : DevanahaLLi : dE + va + na + ha + LLi
dha - ಧ - ಧಾರವಾಡ : Dharawad : dhaa + ra + vaa + Da
na - ನ - ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ : Nandini Layout : na + am + di + ni + lE + au + T
pa : ಪ - ಪದ್ಮನಾಭನಗರ : Padmanabhanagar : pa + dma + naa + bha + na + ga + ra
pha/fa : ಫ - ಫ್ರೇಸರ್ ಟೌನ್ : Fraser Town : phRE + sa + r + Tau + n
ba : ಬ - ಬಸವನಗುಡಿ : Basavangudi : ba + sa + va + na + gu + Di
bha : ಭ - ಭೂಪಸಂದ್ರ : Bhoopsandra : bhoo + pa + sa + am + dra
ma : ಮ - ಮಡಿವಾಳ : Madivala : ma + Di + vaa + La
ya - ಯ - ಯಲಹಂಕ - Yalahanka - ya + la + ha + am + ka
ra - ರ - ರಾಜಾಜಿನಗರ - Rajajinagar - raa + jaa + ji + na + ga + ra
la - ಲ - ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ - Lakkasandra - la + kka + sa + am + dra
va - ವ - ವಸಂತನಗರ - Vasantanagara - va + sa + am + ta + na + ga + ra
sha - ಶ - ಶಂಕರಪುರ - Shankarapura - sha + am + ka + ra + pu + ra
Sha - ಷ - ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ - Sheshadripuram - she + Shaa + dri + pu + ram
sa - ಸ - ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ - Silk Board - si + lk + bO + r + D
ha - ಹ - ಹನುಮಂತನಗರ - Hanumantanagar - ha + nu + ma + am + ta + na + ga + ra
La - ಳ -

Some other common bus stops, you may spot :

Attibele - ಅತ್ತಿಬೆಲೆ (a + tti + be + le )
Chandapura - ಚಂದಾಪುರ (ch + am + daa + pu + ra )
Huskoor Gate - ಹುಸ್ಕೂರ್ ಗೇಟ್ (hu + skU + r + gE + T )
BommanahaLLi - ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (bo + mma + na + ha + LLi )
jayanagara : ಜಯನಗರ (ja + ya + na + ga + ra )
vijayanagara : ವಿಜಯನಗರ (vi + ja + ya + na + ga + ra)
koramangala : ಕೋರಮಂಗಲ (kO + ra + ma + am + ga + la)
banashankari : ಬನಶಂಕರಿ (ba + na + sha + am + ka + ri)
MadivaLa : ಮಡಿವಾಳ – ma + Di + vaa + La
Adugodi: ಆಡುಗೋಡಿ – aa + Du + gO + Di
Hosaroad: ಹೊಸರೋಡ್ – ho + sa + rO + D
Bannerghatta: ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ – ba+ nnE + ru + gha + TTa
Kattariguppe : ಕತ್ತರಿಗುಪ್ಪೆ - ka + tta + ri + gu + ppe
Shivajinagar : ಶಿವಾಜಿನಗರ - shi + vaa + ji + na + ga + ra
Shrirampura : ಶ್ರೀರಾಂಪುರ - shri + raa + am + pu + ra
Kengeri : ಕೆಂಗೇರಿ - ke + am + gE + ri
Tavarekere : ತಾವರೆಕೆರೆ - taa + va + re + ke + re
ParangipaLya: ಪರಂಗಿಪಾಳ್ಯ - pa + ra + am + gi + paa + Lya
Jeevanbheemanagar : ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ - jee + va + na + bhee + maa + na + ga + ra
ChamarajpETe : ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ : chaa + ma + ra + ja + pE + Te
Domlur : ದೊಮ್ಮಲೂರು : do + mma + lU + ru
Brigade Road : ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆ : bri + gE + D + ra + ste
Majestic : ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ : mE + je + sTi + k
Airport Road : ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ : E + rpOr :T + ra + ste
Kempegoeda bus nildaaNa : ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ (ಕೆಂಪೆಗೌಡ ಬ.ನಿ.) – Ke+am+pE+gau+Da + ba + s + ni + ldaa + Na (for Majestic/ Bangalore Bus Stand)
K.R.Market : ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರ್ಕೆಟ್ - K.R. Maa + kE + r’ + T (for City Market)
M.G. Road (raste):ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ – M.G.ra+ ste
B.T.M.Layout : ಬೆ.ಟಿ.ಎಂ.ಲೇಔಟ್ – B.T.M. lE + au + T
Malleshwaram : ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ – ma + llE + shva + ra + am
Rajarajeshwarinagara : ರಾಜರಾಜೆಶ್ವರಿನಗರ – raa + ja + raa + jE + shva + ri + na + ga + ra VidyaraNyapura : ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ – vi + dyaa + ra + Nya + pu + ra
Yashwantapura : ಯಶ್ವಂತಪುರ – ya + shva + am + ta + pu + ra
Sarjapura : ಸರ್ಜಾಪುರ - sa + jaa + r` + pu + ra
Hosur :ಹೊಸೂರ್ - ho + sU + r
Shivajinagara : ಶಿವಾಜಿನಗರ – shi + vaa + ji + na + ga + ra