Friday, November 27, 2009

Kannada Lessons : DP : Words spelt and pronounced alike - but with different meanings (homonyms)

Here are a few words, which are spelt and pronounced alike - but with different meanings (homonyms)

hattu :
meaning 1. climb
Sentence : aa aane ee kaDe ODi baruttide. bEga mara hattu.
ಆ ಆನೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬೇಗ ಮರ ಹತ್ತು.
Translation : That elephant is running towards us. Climb the tree soon.

meaning 2. The number ten 10.
Sentence : namma mane illinda hattu km doora.
ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತು ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ದೂರ.
Translation : Our house is 10 kms distant from here.

Tip :
** hattu is used in some other contexts like hattaaru (which means many). Eg: namma pakkada maneyalli hattaaru jiralegaLu ive. (Our neighbor has numerous cockroaches)


ELu :
meaning 1: get up/ wake up
Sentence : beLigge naanu 6 ganTege ELutteeni.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳುತ್ತೀನಿ.
Translation : I get up at 6 O’ clock in the morning

meaning 2: The number ten 7.
Sentence : nanna hattira onde taraha ELu naaNyagaLive.
ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದೆ ತರಹ ಏಳು ನಾಣ್ಯಗಳಿವೆ.
Translation : I have seven coins of the same kind.

Tip :
** ELu is generally confused with hELu (which means tell). Eg: naavu trip hoguttiddaga, ellaru nange bega ELu anta hELidaru. (While we were going for the trip, everyone told me to get up early)


ettu :
meaning 1: lift/pick up
Sentence : keLage bidda pustakavannu ettu
ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎತ್ತು
Translation : Pick up the book which has fallen down.

meaning 2: ox
Sentence : namma maneya pakka, 3-4 ettu saakiddare.
ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕ, ೩-೪ ಎತ್ತು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Translation : They have reared 3-4 ox next to my house.


kari :
meaning 1: The color black
Sentence : banneruGhattadalli ondu kariya kOthi nODide.
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಿಯ ಕೋತಿ ನೋಡಿದೆ.
Translation : I saw a black monkey in BannerghaTTa.

meaning 2: fry
Sentence : naLe UTakke happaLa kari.
ನಾಳೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಪ್ಪಳ ಕರಿ.
Translation : For tomorrow’s lunch, fry papads.

Tip:
** In local slang, we also use kari as call (which is actually kare (as in hare rama)) – avaLu manege horaTalu, avaLannu kare ( she is leaving for home, call her)
** kari baNNa is also called kappu baNNa (black)


ಬಳಿ baLi :
meaning 1: close/near
Sentence : busnalli nanna baLi ondu saNNa magu kootittu.
ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಕೂತಿತ್ತು.
Translation : In the bus there was a small baby sitting next to me.

meaning 2: with
Sentence : nanna baLi mankutimmanta kagga ide
ನನ್ನ ಬಳಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಇದೆ
Translation : I have mankutimmana kagga with me.

meaning 3: apply
Sentence : swaatantra dinacharaNege namma maneya hattira makkaLu mukhakke dhwajada baNNa baLidukoNdiddaru.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮಕ್ಕಳು ಮುಖಕ್ಕೆ ಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
Translation : On independence day, many kids near my house had painted their face the color of the flag.

Tip:
** baLi is often confused with baLLi (which means a creeper). namma maneya pakka ondu kumbaLakaayi baLLi beLeyuttide (Next to our house, there is a pumpkin creeper growing)

Wednesday, November 18, 2009

Kannada Lessons : DP : Sample hotel menu

A sample hotel menu written in kannada

ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ - masaale dOse
ಇಡ್ಲಿ - iDli
ವಡೆ - vaDe
ಖಾರ ಬಾತ್ - khaara baath
ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ - kEsari baath
ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ - raagi roTTi

ಟೀ - Tea
ಕಾಫಿ - Coffee

ಮೈಸೂರು ಪಾಕ - Mysooru pak
ಲಾಡು - laaDu
ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ - kobbari miTaayi
ಹೋಳಿಗೆ - hOLige
ಪಾಯಸ - paayasa
ಬಾದುಶ - baadusha
ಪೇಣಿ - pENi
ಚಿರೋಟಿ - chirOTi
ಬೇಳೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು - bELe obbaTTu
ದಮ್ರೋಟ್ - damrOT

ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ - daavaNagere beNNe dOse
ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ - mysooru pak
ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ - dhaaravaaDa pEDa
ಮಂಗಳೂರು ಬಜ್ಜಿ - mangaLooru bajji
ಮದ್ದೂರು ವಡೆ - maddooru vaDe

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ - meNasinakaayui bajji
ಆಲುಗಡ್ಡೆ ಬೊಂಡ - aalugaDDe bonDa
ಮೊಸರು ವಡೆ - mOsaru vaDe
ಚಕ್ಕುಲಿ - chakkuli
ಕೋಡುಬಳೆ - kODubaLe
ನಿಪ್ಪಟ್ಟು - nippaTTu

ಬಿಸಿ ಬೇಳೆ ಬಾತ್ : bisi bELe baath
ಪಲ್ಯ : palya
ಮಜ್ಜಿಗೆಹುಳಿ : majjigehuLi
ಕೋಸಂಬರಿ : kOsambari
ಚಿತ್ರಾನ್ನ : chitraanna
ಪುಳಿಯೋಗರೆ : puLiyogare

Thursday, November 12, 2009

Kannada Lessons : DP : Names of areas in bengaLooru

ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಅಂ ಅಃ
a A i I u U Ru e E ai o O au am aha

*************************************************
If you travel by bus, and want to recognise area names, here's a sample guide which can assist you.
*************************************************

ಅ - ಅತ್ತಿಬೆಲೆ - a + tti + be + le - Attibele
ಆ - ಆನೇಕಲ್ - aa + ne + ka + l - Anekal
ಇ - ಇಸ್ರೊ ಲೇಔಟ್ - i + s + rO + lE + auT - Isro Layout
ಈ - ಈಜಿಪುರ - I + ji + pu + ra - Ijipura
ಉ - ಉದಯಪುರ - u - u + da + ya + pu + ra - Udayapura
ಊ - ಊದಿಪಾಳ್ಯ - U - U + di + pa + Lya - UdipaLya
ಋ - Ru (as in Rushi)
ಎ - ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ - e - em + jee + ra + ste - M.G.Road
ಏ - ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ - E - Er + rpOr+ T + ra + ste - Airport Road
ಐ - ಐ.ಟಿ.ಪಿ.ಎಲ್ - I - ITPL
ಒ - ಒಂಟೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ : o : onTemaaranahaLLi : om + Te + maa + ra + na + ha + LLi
ಓ - ಓಕಳೀಪುರ : O : OkaLipura : O + ka + Li + pu + ra
ಔ - ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ : au : Outer Ring road : au + Tar + ri + am + g + ra + ste
ಅಂ - ಅಂಜನಾಪುರ : am : Anjanapura : am + ja + naa + pu + ra
ಅಃ - aha
ಕ - ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ : ka : kammanahaLLi - ka + mma + na + ha + LLi
ಖ - ಖನಿಜಾ ಭವನ :kha : khanijaa bhavana - kha + ni + ja + bha + va + na
ಗ - ಗಾಂಧಿನಗರ : ga : gandhinagara - gaa +am + dhi + na + ga + ra
ಘ - ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ : gha : ghaati subhramaNya - ghaa + Ti

ಚ - ಚಾಣಕ್ಯ : cha : ChaNakya : chaa + Na + kya
ಛ - ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ : Cha : Chatrapati Shivaji : Cha + tra + pa + ti + shi + vaa + ji
ಜ - ಜಯಚಾಮರಾಜೆಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ : ja : Jayachaamarajendra Odeyar : ja + ya + chaa + ma + raa + jE + am + dra + o + De+ yar
ಝ - ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ : Jha : Jhansi RaaNi Lakshmibai : Jhaa + nsi + raa + Ni + la + kshmi + baa + yi
ಞ - jnya
Ta : ಟ : ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ : Toll Gate : TO + l + gE + T
Tha : ಠ : ಠಾಣೆ (ಫೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ): ThaaNE (Police ThaaNe) : Thaa + Ne
Da : ಡ : ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್ : Dairy Circle : Dai + ri + sa + ka + ar + l
Dha : ಢ : ಢಾಕ : Dhaka : Dhaa + ka
Na : ಣ
ta - ತ - ತಾವರೆಕೆರೆ : Tavarekere : taa + va + re + ke + re
tha - ಥ - ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ : TeerthahaLLi (which has both the ta and tha) : teer + tha + ha + LLi
da - ದ - ದೇವನಹಳ್ಳಿ : DevanahaLLi : dE + va + na + ha + LLi
dha - ಧ - ಧಾರವಾಡ : Dharawad : dhaa + ra + vaa + Da
na - ನ - ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ : Nandini Layout : na + am + di + ni + lE + au + T
pa : ಪ - ಪದ್ಮನಾಭನಗರ : Padmanabhanagar : pa + dma + naa + bha + na + ga + ra
pha/fa : ಫ - ಫ್ರೇಸರ್ ಟೌನ್ : Fraser Town : phRE + sa + r + Tau + n
ba : ಬ - ಬಸವನಗುಡಿ : Basavangudi : ba + sa + va + na + gu + Di
bha : ಭ - ಭೂಪಸಂದ್ರ : Bhoopsandra : bhoo + pa + sa + am + dra
ma : ಮ - ಮಡಿವಾಳ : Madivala : ma + Di + vaa + La
ya - ಯ - ಯಲಹಂಕ - Yalahanka - ya + la + ha + am + ka
ra - ರ - ರಾಜಾಜಿನಗರ - Rajajinagar - raa + jaa + ji + na + ga + ra
la - ಲ - ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ - Lakkasandra - la + kka + sa + am + dra
va - ವ - ವಸಂತನಗರ - Vasantanagara - va + sa + am + ta + na + ga + ra
sha - ಶ - ಶಂಕರಪುರ - Shankarapura - sha + am + ka + ra + pu + ra
Sha - ಷ - ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ - Sheshadripuram - she + Shaa + dri + pu + ram
sa - ಸ - ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ - Silk Board - si + lk + bO + r + D
ha - ಹ - ಹನುಮಂತನಗರ - Hanumantanagar - ha + nu + ma + am + ta + na + ga + ra
La - ಳ -

Some other common bus stops, you may spot :

Attibele - ಅತ್ತಿಬೆಲೆ (a + tti + be + le )
Chandapura - ಚಂದಾಪುರ (ch + am + daa + pu + ra )
Huskoor Gate - ಹುಸ್ಕೂರ್ ಗೇಟ್ (hu + skU + r + gE + T )
BommanahaLLi - ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (bo + mma + na + ha + LLi )
jayanagara : ಜಯನಗರ (ja + ya + na + ga + ra )
vijayanagara : ವಿಜಯನಗರ (vi + ja + ya + na + ga + ra)
koramangala : ಕೋರಮಂಗಲ (kO + ra + ma + am + ga + la)
banashankari : ಬನಶಂಕರಿ (ba + na + sha + am + ka + ri)
MadivaLa : ಮಡಿವಾಳ – ma + Di + vaa + La
Adugodi: ಆಡುಗೋಡಿ – aa + Du + gO + Di
Hosaroad: ಹೊಸರೋಡ್ – ho + sa + rO + D
Bannerghatta: ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ – ba+ nnE + ru + gha + TTa
Kattariguppe : ಕತ್ತರಿಗುಪ್ಪೆ - ka + tta + ri + gu + ppe
Shivajinagar : ಶಿವಾಜಿನಗರ - shi + vaa + ji + na + ga + ra
Shrirampura : ಶ್ರೀರಾಂಪುರ - shri + raa + am + pu + ra
Kengeri : ಕೆಂಗೇರಿ - ke + am + gE + ri
Tavarekere : ತಾವರೆಕೆರೆ - taa + va + re + ke + re
ParangipaLya: ಪರಂಗಿಪಾಳ್ಯ - pa + ra + am + gi + paa + Lya
Jeevanbheemanagar : ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ - jee + va + na + bhee + maa + na + ga + ra
ChamarajpETe : ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ : chaa + ma + ra + ja + pE + Te
Domlur : ದೊಮ್ಮಲೂರು : do + mma + lU + ru
Brigade Road : ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆ : bri + gE + D + ra + ste
Majestic : ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ : mE + je + sTi + k
Airport Road : ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ : E + rpOr :T + ra + ste
Kempegoeda bus nildaaNa : ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ (ಕೆಂಪೆಗೌಡ ಬ.ನಿ.) – Ke+am+pE+gau+Da + ba + s + ni + ldaa + Na (for Majestic/ Bangalore Bus Stand)
K.R.Market : ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರ್ಕೆಟ್ - K.R. Maa + kE + r’ + T (for City Market)
M.G. Road (raste):ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ – M.G.ra+ ste
B.T.M.Layout : ಬೆ.ಟಿ.ಎಂ.ಲೇಔಟ್ – B.T.M. lE + au + T
Malleshwaram : ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ – ma + llE + shva + ra + am
Rajarajeshwarinagara : ರಾಜರಾಜೆಶ್ವರಿನಗರ – raa + ja + raa + jE + shva + ri + na + ga + ra VidyaraNyapura : ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ – vi + dyaa + ra + Nya + pu + ra
Yashwantapura : ಯಶ್ವಂತಪುರ – ya + shva + am + ta + pu + ra
Sarjapura : ಸರ್ಜಾಪುರ - sa + jaa + r` + pu + ra
Hosur :ಹೊಸೂರ್ - ho + sU + r
Shivajinagara : ಶಿವಾಜಿನಗರ – shi + vaa + ji + na + ga + ra

Friday, October 30, 2009

Kannada Lessons : DP : Getting slipper stiched

If your slipper is torn and you try to get it stitched….

E: my slipper is torn. Could you please mend it for me.
K: nanna chappali kitthogide. dayaviTTu idannu sari maaDi koDteera ?
Translation (my – slipper – torn – please – this – repair - give)

E: madam, this is the 6th time you are bringing the same slipper to me
K: madam, idu 6ne sala neevu ide chappali~na nann hatra tandirodu.
Translation (madam – this – 6th time – you – same – slipper – to me - bringing)

E: What can I do, if you don’t stitch it properly?
K: naa enu maaDli neevu sariyaagi holiyade idre?
Translation (I – what – can do – you – properly – not stitch)

E: Its hard for me to find a place where I can stitch on this slipper. Where to stitch?
K: ee chappali~li holeyalu jaaga~ne uLidilla. elli holili ?
Translation (this – slipper – to stitch – place – not there – where – to stitch)

E: Stitch it well so that this is the last time I bring it to you.
K: matte nimma hatra taradante repEri maaDi.
Translation (again – to you – don’t bring – repair - do)

E: Instead of bringing it to me again, please buy a new one.
K: nanna hatra taruva badalu, hosa chappali togoLLi
Translation (to me – bring – instead – new slipper - buy)

Thursday, October 29, 2009

Kannada Lessons : DP : How do you give directions

If someone asks you for directions, how do you respond?

E: Sir, could you please help me in finding this address?
K: sir, ee address huDukuvudakke sahaya maDutteera?
Translation (sir – this address – to search – help – will you do)

E: Yes. Please go straight ahead on this road.
K: hu. Heege ide rasteli seeda hOgi.
Translation (yes – like this – on this road – straight - go)

E: Turn right where you see the ABC Hospital.
K: ABC aaspatre baLi balakke tirugi.
Translation (ABC hospital – near – right – you turn)

E: Turn left at 4th cross.
K: 4ne aDDa rasteli eDakke tirugi.
Translation (4th cross road – left – you turn)

E: Go straight for a furlong, you would find the house to your right.
K: ondu furlong seeda hOgi, mane balagaDe kaaNutte.
Translation (one furlong straight – go- house – right side – you will see)

E: Also there is a bus stop in front of the house.
K: mane munde ondu bustop ide
Translation (house – in front – one – bus stop - there)

E: Thanks for your help.
K: sahaya maDiddakke dhanyavaada.
Translation (help – you have done - thanks)

Wednesday, October 28, 2009

Kannada Lessons : DP : How do you report an accident

You are on your way to office and witness an accident happening on the highway. How do you report it? How do you react?

E: Help! An accident has happened here.
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಆಗಿದೆ.
K: sahaaya maaDi, illi ondu apaghaatha aagide.
Translation (help do ! here one accident happened)


E: Are you hurt?
ನಿಮಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿದೆಯ?
K: nimage gaaya aagideya?
Translation (for you – wound – has it happened)


E: Yes! My hand is broken, and my head is aching.
ಹೌದು! ನನ್ನ ಕೈ ಮುರಿದಿದೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಲೆ ನೋಯುತ್ತಿದೆ.
K: houdu! nanna kai muridide, mattu nanna tale nOvuttide.
Translation (yes!my hand – is broken – and- my head – is paining)E: Wait, I will call up the police and the ambulance.
ತಡೆಯಿರಿ, ನಾನು ಪೋಲಿಸರನ್ನೂ ಮತ್ತು ಆಂಬುಲನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ.
K: taDeyiri, naanu polisarannu, mattu ambulance annu kareyuttEne.
Translation (wait – I – police and ambulance – will call)E: Hello Police. I called to report an accident.
ಹಲೊ ಪೊಲೀಸರೆ. ನಾನು ಒಂಡು ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ.
K: Hello Poleesare. naanu ondu apaghaatada bagge tiLisalu kare maaDide.
Translation (hello police. I- one – accident – about – inform – call - made)


E: Good job. Where are you right now?
ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ನೀವು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರ?
K: oLLe kelasa MaaDiddeera. Neevu eega elli iddeera?
Translation (good job – u have done – you – now – where - there)


E: I am near the Koodlu gate circle, on the Hosur Road.
ನಾನು ಈಗ ಕೂಡ್ಲು ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ, ಹೊಸೂರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ.
K: naanu eega Koodlu gate hattira, Hosur rasteyli iddEne.
Translation (I-now-Koodlu gate – near – on hosur road - there)


E: Is anybody hurt?
ಯಾರಿಗಾದರು ಗಾಯ ಆಗಿದೆಯ?
K: yaarigaadaru gaaya aagideya?
Translation (for anybody – wound – happened)


E: One car is damaged and there is smoke from the front.
ಒಂದು ಕಾರು ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆಯಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.
K: ondu Kaaru haaLaagide, mattu mundeyinda hoge baruttide.
Translation (one car – spoilt/damaged – and – from front – smoke - coming)


E: The doctor came. He has brought medicines to reduce your pain.
ವೈದ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಔಷಧಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
K: Vaidyaru bandiddare. avaru nimma nOvannu kaDime maaDalu oushadhi tandiddare.
Translation (one doctor – has come. He – your – pain – reduce – to do- medicine – has brought)

Tuesday, October 27, 2009

Kannada Lessons : DP : conversation with tailor

Sample conversation with the tailor:

E: Hello, Is the dress I gave for stitching ready?
K: namaskaara, naanu holiyalu kotta batte ready~agideya?
ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಹೊಲಿಯಲು ಕೊಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಅಗಿದೆಯ?

E: no madam, come tomorrow.
K: illa madam. naLe banni.
ಇಲ್ಲ ಮೆಡಮ್. ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ.

E: You had said you would give it today itself?
K: batte ivatte koDtini anta hELidri?
ಬಟ್ಟೆ ಇವತ್ತೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ?

E: At what time can I come and collect the dress?
K: baTTe iskoLakke yavaga barli? (iskoLakke - spoken form of collect. we can also use tegedukonDu hogakke)
ಬಟ್ಟೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರಲಿ?

E: I want the dress today itself since I am going out of station tomorrow.
K: nanage baTTe ivatte beku. naLe naanu oorige hoguttiddini.
ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇವತ್ತೆ ಬೇಕು. ನಾಳೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

E: Ok. Come at 6pm in the evening.
K: sari. Sanje 6 ganTe ge banni.
ಸರಿ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ.

E: Please keep it ready by evening. Stitch well.
K: dayaviTTu sanje ready maaDi kodi. Sariyaagi holiyiri.
ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಲಿಯಿರಿ.

Monday, October 26, 2009

Kannada Lessons : DP : conversation with Gas Agency

If you want to book a gas cylinder at the local Gas agency:

E: Hello, is this XXX Gas Agency?
K: Hello, idu XXX Gas Agency naa?
ಹಲೊ, ಇದು XXX ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿನಾ?

E: Hello, I am Supriya speaking.
K: namaskaara, naanu Supriya maataaDuttiruvudu.
ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಸುಪ್ರಿಯ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವುದು

E: Tell me Supriya, what do you want?
K: hELi Supriya~avare, Enu bEku?
ಹೇಳಿ ಸುಪ್ರಿಯ~ಅವರೇ, ಏನು ಬೇಕು?

E: I want to book one gas cylinder. The one at home is empty.
K: naanu ondu(one) gas cylinder~annu book maaDabEku. Maneyalli(at home) iruva cylinder khaali(empty) aagide.
ನಾನು ಒಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್~ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ.

E: Please tell me your address, Supriya.
K: Supriya, nimma viLaasa(address) hELi.
ಸುಪ್ರಿಯ, ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಹೇಳಿ.

E: My address is 5th cross, 11th main, AAA Layout.
K: nanna viLaasa, aidane(fifth) aDDa raste(cross road), hannondane(11th) mukhya raste(main road), AAA baDaavaNe(layout).
ನನ್ನ ವಿಳಾಸ, ಐದನೆಯ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಆಆಆ ಬಡಾವಣೆ.

E: Please give me your mobile number
K: dayaviTTu nimma mobile sankhyeyannu koDi.
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ.

E: My mobile number is 12345
K: nanna mobile sankhye(number) 12345.
ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 12345.

E: When will you give the cylinder?
K: neevu cylinder yaavaaga koDutteera?
ನೀವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡುತ್ತೀರ?

E: You will get the cylinder in 10 hours.
K: nimage cylinder hattu ghanTe oLage siguttade.
ನಿಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Friday, October 23, 2009

Kannada Lessons : DP : conversation with traffic police

If a cop pulls you aside and demands to see your documents-

nimma gaaDiyannu nillisi, sir. (ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸರ್.)
>> Stop your vehicle, Sir.

dayaviTTu nimma license haagu ella patragaLannu tOrisi.( ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಲೈಸೆನ್ಸೆ ಹಾಗು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ)
>> Please show your license, and other documents.

nanna hattira license eegaa illa. Adannu maneyinda taruttEne. (ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಲೈಸೆನ್ಸೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ತರುತ್ತೇನೆ)
>> I don’t have my license right now. I will get it from home.


sAdhyavilla! Neevu adannu nimma joteyallE yaavaagalu iDabEku. (ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ! ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲು ಇಡಬೇಕು.)
>> Impossible! You should always be carrying it on yourself.


neevu ainooru roopayiya danDavannu kaTTabEku. (ನೀವು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಯ ದಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು)
>> You have to pay a fine of Rs. 500/-


kshamisabEku Sir, dayaviTTu nanannu biDi. Naanu patravannu taruttEne. (ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಸಾರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿ. ನಾನು ಪತ್ರವನ್ನು ತರುತ್ತೇನೆ)
>> I am sorry sir, please let me go. I will bring the document.


neenu illE danDa kaTTu, illadiddare naaLe nyaayaalayakke baa. (ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ದಂಡ ಕಟ್ಟು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಾ)
>> You either pay the fine here or come to the court tomorrow.

Thursday, October 22, 2009

Kannada Lessons : DP : looking out for a new house?

A few sentences which could help in while looking out for a new house:

manege eshTu baaDige? (ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ?)
>> What is the rent for the house?

manege eshTu tingaLa advance koDabEku? (ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು?)
>> How many months advance should I deposit?

maneyalli eshTu roomgaLu ive? (ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೂಮುಗಳು ಇವೆ?)
>> How many rooms does the house have?

maneyalli bike / car parking ideya? (ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ / ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ?)
>> Do you have bike / car parking facility in the house?

neeru supply hEge ide? (ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಹೇಗೆ ಇದೆ?)
>> How is the water supply?

mane kelasa maaDuvavaru sulabhavaagi siguttaara? (ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಾರಾ?) >> Do we get domestic help easily?