Friday, November 27, 2009

Kannada Lessons : DP : Words spelt and pronounced alike - but with different meanings (homonyms)

Here are a few words, which are spelt and pronounced alike - but with different meanings (homonyms)

hattu :
meaning 1. climb
Sentence : aa aane ee kaDe ODi baruttide. bEga mara hattu.
ಆ ಆನೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬೇಗ ಮರ ಹತ್ತು.
Translation : That elephant is running towards us. Climb the tree soon.

meaning 2. The number ten 10.
Sentence : namma mane illinda hattu km doora.
ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತು ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ದೂರ.
Translation : Our house is 10 kms distant from here.

Tip :
** hattu is used in some other contexts like hattaaru (which means many). Eg: namma pakkada maneyalli hattaaru jiralegaLu ive. (Our neighbor has numerous cockroaches)


ELu :
meaning 1: get up/ wake up
Sentence : beLigge naanu 6 ganTege ELutteeni.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳುತ್ತೀನಿ.
Translation : I get up at 6 O’ clock in the morning

meaning 2: The number ten 7.
Sentence : nanna hattira onde taraha ELu naaNyagaLive.
ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದೆ ತರಹ ಏಳು ನಾಣ್ಯಗಳಿವೆ.
Translation : I have seven coins of the same kind.

Tip :
** ELu is generally confused with hELu (which means tell). Eg: naavu trip hoguttiddaga, ellaru nange bega ELu anta hELidaru. (While we were going for the trip, everyone told me to get up early)


ettu :
meaning 1: lift/pick up
Sentence : keLage bidda pustakavannu ettu
ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎತ್ತು
Translation : Pick up the book which has fallen down.

meaning 2: ox
Sentence : namma maneya pakka, 3-4 ettu saakiddare.
ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕ, ೩-೪ ಎತ್ತು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Translation : They have reared 3-4 ox next to my house.


kari :
meaning 1: The color black
Sentence : banneruGhattadalli ondu kariya kOthi nODide.
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಿಯ ಕೋತಿ ನೋಡಿದೆ.
Translation : I saw a black monkey in BannerghaTTa.

meaning 2: fry
Sentence : naLe UTakke happaLa kari.
ನಾಳೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಪ್ಪಳ ಕರಿ.
Translation : For tomorrow’s lunch, fry papads.

Tip:
** In local slang, we also use kari as call (which is actually kare (as in hare rama)) – avaLu manege horaTalu, avaLannu kare ( she is leaving for home, call her)
** kari baNNa is also called kappu baNNa (black)


ಬಳಿ baLi :
meaning 1: close/near
Sentence : busnalli nanna baLi ondu saNNa magu kootittu.
ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಕೂತಿತ್ತು.
Translation : In the bus there was a small baby sitting next to me.

meaning 2: with
Sentence : nanna baLi mankutimmanta kagga ide
ನನ್ನ ಬಳಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಇದೆ
Translation : I have mankutimmana kagga with me.

meaning 3: apply
Sentence : swaatantra dinacharaNege namma maneya hattira makkaLu mukhakke dhwajada baNNa baLidukoNdiddaru.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮಕ್ಕಳು ಮುಖಕ್ಕೆ ಧ್ವಜದ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
Translation : On independence day, many kids near my house had painted their face the color of the flag.

Tip:
** baLi is often confused with baLLi (which means a creeper). namma maneya pakka ondu kumbaLakaayi baLLi beLeyuttide (Next to our house, there is a pumpkin creeper growing)

Wednesday, November 18, 2009

Kannada Lessons : DP : Sample hotel menu

A sample hotel menu written in kannada

ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ - masaale dOse
ಇಡ್ಲಿ - iDli
ವಡೆ - vaDe
ಖಾರ ಬಾತ್ - khaara baath
ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ - kEsari baath
ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ - raagi roTTi

ಟೀ - Tea
ಕಾಫಿ - Coffee

ಮೈಸೂರು ಪಾಕ - Mysooru pak
ಲಾಡು - laaDu
ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ - kobbari miTaayi
ಹೋಳಿಗೆ - hOLige
ಪಾಯಸ - paayasa
ಬಾದುಶ - baadusha
ಪೇಣಿ - pENi
ಚಿರೋಟಿ - chirOTi
ಬೇಳೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು - bELe obbaTTu
ದಮ್ರೋಟ್ - damrOT

ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ - daavaNagere beNNe dOse
ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ - mysooru pak
ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ - dhaaravaaDa pEDa
ಮಂಗಳೂರು ಬಜ್ಜಿ - mangaLooru bajji
ಮದ್ದೂರು ವಡೆ - maddooru vaDe

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ - meNasinakaayui bajji
ಆಲುಗಡ್ಡೆ ಬೊಂಡ - aalugaDDe bonDa
ಮೊಸರು ವಡೆ - mOsaru vaDe
ಚಕ್ಕುಲಿ - chakkuli
ಕೋಡುಬಳೆ - kODubaLe
ನಿಪ್ಪಟ್ಟು - nippaTTu

ಬಿಸಿ ಬೇಳೆ ಬಾತ್ : bisi bELe baath
ಪಲ್ಯ : palya
ಮಜ್ಜಿಗೆಹುಳಿ : majjigehuLi
ಕೋಸಂಬರಿ : kOsambari
ಚಿತ್ರಾನ್ನ : chitraanna
ಪುಳಿಯೋಗರೆ : puLiyogare

Thursday, November 12, 2009

Kannada Lessons : DP : Names of areas in bengaLooru

ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಅಂ ಅಃ
a A i I u U Ru e E ai o O au am aha

*************************************************
If you travel by bus, and want to recognise area names, here's a sample guide which can assist you.
*************************************************

ಅ - ಅತ್ತಿಬೆಲೆ - a + tti + be + le - Attibele
ಆ - ಆನೇಕಲ್ - aa + ne + ka + l - Anekal
ಇ - ಇಸ್ರೊ ಲೇಔಟ್ - i + s + rO + lE + auT - Isro Layout
ಈ - ಈಜಿಪುರ - I + ji + pu + ra - Ijipura
ಉ - ಉದಯಪುರ - u - u + da + ya + pu + ra - Udayapura
ಊ - ಊದಿಪಾಳ್ಯ - U - U + di + pa + Lya - UdipaLya
ಋ - Ru (as in Rushi)
ಎ - ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ - e - em + jee + ra + ste - M.G.Road
ಏ - ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ - E - Er + rpOr+ T + ra + ste - Airport Road
ಐ - ಐ.ಟಿ.ಪಿ.ಎಲ್ - I - ITPL
ಒ - ಒಂಟೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ : o : onTemaaranahaLLi : om + Te + maa + ra + na + ha + LLi
ಓ - ಓಕಳೀಪುರ : O : OkaLipura : O + ka + Li + pu + ra
ಔ - ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ : au : Outer Ring road : au + Tar + ri + am + g + ra + ste
ಅಂ - ಅಂಜನಾಪುರ : am : Anjanapura : am + ja + naa + pu + ra
ಅಃ - aha
ಕ - ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ : ka : kammanahaLLi - ka + mma + na + ha + LLi
ಖ - ಖನಿಜಾ ಭವನ :kha : khanijaa bhavana - kha + ni + ja + bha + va + na
ಗ - ಗಾಂಧಿನಗರ : ga : gandhinagara - gaa +am + dhi + na + ga + ra
ಘ - ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ : gha : ghaati subhramaNya - ghaa + Ti

ಚ - ಚಾಣಕ್ಯ : cha : ChaNakya : chaa + Na + kya
ಛ - ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ : Cha : Chatrapati Shivaji : Cha + tra + pa + ti + shi + vaa + ji
ಜ - ಜಯಚಾಮರಾಜೆಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ : ja : Jayachaamarajendra Odeyar : ja + ya + chaa + ma + raa + jE + am + dra + o + De+ yar
ಝ - ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ : Jha : Jhansi RaaNi Lakshmibai : Jhaa + nsi + raa + Ni + la + kshmi + baa + yi
ಞ - jnya
Ta : ಟ : ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ : Toll Gate : TO + l + gE + T
Tha : ಠ : ಠಾಣೆ (ಫೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ): ThaaNE (Police ThaaNe) : Thaa + Ne
Da : ಡ : ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್ : Dairy Circle : Dai + ri + sa + ka + ar + l
Dha : ಢ : ಢಾಕ : Dhaka : Dhaa + ka
Na : ಣ
ta - ತ - ತಾವರೆಕೆರೆ : Tavarekere : taa + va + re + ke + re
tha - ಥ - ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ : TeerthahaLLi (which has both the ta and tha) : teer + tha + ha + LLi
da - ದ - ದೇವನಹಳ್ಳಿ : DevanahaLLi : dE + va + na + ha + LLi
dha - ಧ - ಧಾರವಾಡ : Dharawad : dhaa + ra + vaa + Da
na - ನ - ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ : Nandini Layout : na + am + di + ni + lE + au + T
pa : ಪ - ಪದ್ಮನಾಭನಗರ : Padmanabhanagar : pa + dma + naa + bha + na + ga + ra
pha/fa : ಫ - ಫ್ರೇಸರ್ ಟೌನ್ : Fraser Town : phRE + sa + r + Tau + n
ba : ಬ - ಬಸವನಗುಡಿ : Basavangudi : ba + sa + va + na + gu + Di
bha : ಭ - ಭೂಪಸಂದ್ರ : Bhoopsandra : bhoo + pa + sa + am + dra
ma : ಮ - ಮಡಿವಾಳ : Madivala : ma + Di + vaa + La
ya - ಯ - ಯಲಹಂಕ - Yalahanka - ya + la + ha + am + ka
ra - ರ - ರಾಜಾಜಿನಗರ - Rajajinagar - raa + jaa + ji + na + ga + ra
la - ಲ - ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ - Lakkasandra - la + kka + sa + am + dra
va - ವ - ವಸಂತನಗರ - Vasantanagara - va + sa + am + ta + na + ga + ra
sha - ಶ - ಶಂಕರಪುರ - Shankarapura - sha + am + ka + ra + pu + ra
Sha - ಷ - ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ - Sheshadripuram - she + Shaa + dri + pu + ram
sa - ಸ - ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ - Silk Board - si + lk + bO + r + D
ha - ಹ - ಹನುಮಂತನಗರ - Hanumantanagar - ha + nu + ma + am + ta + na + ga + ra
La - ಳ -

Some other common bus stops, you may spot :

Attibele - ಅತ್ತಿಬೆಲೆ (a + tti + be + le )
Chandapura - ಚಂದಾಪುರ (ch + am + daa + pu + ra )
Huskoor Gate - ಹುಸ್ಕೂರ್ ಗೇಟ್ (hu + skU + r + gE + T )
BommanahaLLi - ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (bo + mma + na + ha + LLi )
jayanagara : ಜಯನಗರ (ja + ya + na + ga + ra )
vijayanagara : ವಿಜಯನಗರ (vi + ja + ya + na + ga + ra)
koramangala : ಕೋರಮಂಗಲ (kO + ra + ma + am + ga + la)
banashankari : ಬನಶಂಕರಿ (ba + na + sha + am + ka + ri)
MadivaLa : ಮಡಿವಾಳ – ma + Di + vaa + La
Adugodi: ಆಡುಗೋಡಿ – aa + Du + gO + Di
Hosaroad: ಹೊಸರೋಡ್ – ho + sa + rO + D
Bannerghatta: ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ – ba+ nnE + ru + gha + TTa
Kattariguppe : ಕತ್ತರಿಗುಪ್ಪೆ - ka + tta + ri + gu + ppe
Shivajinagar : ಶಿವಾಜಿನಗರ - shi + vaa + ji + na + ga + ra
Shrirampura : ಶ್ರೀರಾಂಪುರ - shri + raa + am + pu + ra
Kengeri : ಕೆಂಗೇರಿ - ke + am + gE + ri
Tavarekere : ತಾವರೆಕೆರೆ - taa + va + re + ke + re
ParangipaLya: ಪರಂಗಿಪಾಳ್ಯ - pa + ra + am + gi + paa + Lya
Jeevanbheemanagar : ಜೀವನಭೀಮಾನಗರ - jee + va + na + bhee + maa + na + ga + ra
ChamarajpETe : ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ : chaa + ma + ra + ja + pE + Te
Domlur : ದೊಮ್ಮಲೂರು : do + mma + lU + ru
Brigade Road : ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆ : bri + gE + D + ra + ste
Majestic : ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ : mE + je + sTi + k
Airport Road : ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ : E + rpOr :T + ra + ste
Kempegoeda bus nildaaNa : ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ (ಕೆಂಪೆಗೌಡ ಬ.ನಿ.) – Ke+am+pE+gau+Da + ba + s + ni + ldaa + Na (for Majestic/ Bangalore Bus Stand)
K.R.Market : ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರ್ಕೆಟ್ - K.R. Maa + kE + r’ + T (for City Market)
M.G. Road (raste):ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ – M.G.ra+ ste
B.T.M.Layout : ಬೆ.ಟಿ.ಎಂ.ಲೇಔಟ್ – B.T.M. lE + au + T
Malleshwaram : ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ – ma + llE + shva + ra + am
Rajarajeshwarinagara : ರಾಜರಾಜೆಶ್ವರಿನಗರ – raa + ja + raa + jE + shva + ri + na + ga + ra VidyaraNyapura : ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ – vi + dyaa + ra + Nya + pu + ra
Yashwantapura : ಯಶ್ವಂತಪುರ – ya + shva + am + ta + pu + ra
Sarjapura : ಸರ್ಜಾಪುರ - sa + jaa + r` + pu + ra
Hosur :ಹೊಸೂರ್ - ho + sU + r
Shivajinagara : ಶಿವಾಜಿನಗರ – shi + vaa + ji + na + ga + ra

Friday, October 30, 2009

Kannada Lessons : DP : Getting slipper stiched

If your slipper is torn and you try to get it stitched….

E: my slipper is torn. Could you please mend it for me.
K: nanna chappali kitthogide. dayaviTTu idannu sari maaDi koDteera ?
Translation (my – slipper – torn – please – this – repair - give)

E: madam, this is the 6th time you are bringing the same slipper to me
K: madam, idu 6ne sala neevu ide chappali~na nann hatra tandirodu.
Translation (madam – this – 6th time – you – same – slipper – to me - bringing)

E: What can I do, if you don’t stitch it properly?
K: naa enu maaDli neevu sariyaagi holiyade idre?
Translation (I – what – can do – you – properly – not stitch)

E: Its hard for me to find a place where I can stitch on this slipper. Where to stitch?
K: ee chappali~li holeyalu jaaga~ne uLidilla. elli holili ?
Translation (this – slipper – to stitch – place – not there – where – to stitch)

E: Stitch it well so that this is the last time I bring it to you.
K: matte nimma hatra taradante repEri maaDi.
Translation (again – to you – don’t bring – repair - do)

E: Instead of bringing it to me again, please buy a new one.
K: nanna hatra taruva badalu, hosa chappali togoLLi
Translation (to me – bring – instead – new slipper - buy)

Thursday, October 29, 2009

Kannada Lessons : DP : How do you give directions

If someone asks you for directions, how do you respond?

E: Sir, could you please help me in finding this address?
K: sir, ee address huDukuvudakke sahaya maDutteera?
Translation (sir – this address – to search – help – will you do)

E: Yes. Please go straight ahead on this road.
K: hu. Heege ide rasteli seeda hOgi.
Translation (yes – like this – on this road – straight - go)

E: Turn right where you see the ABC Hospital.
K: ABC aaspatre baLi balakke tirugi.
Translation (ABC hospital – near – right – you turn)

E: Turn left at 4th cross.
K: 4ne aDDa rasteli eDakke tirugi.
Translation (4th cross road – left – you turn)

E: Go straight for a furlong, you would find the house to your right.
K: ondu furlong seeda hOgi, mane balagaDe kaaNutte.
Translation (one furlong straight – go- house – right side – you will see)

E: Also there is a bus stop in front of the house.
K: mane munde ondu bustop ide
Translation (house – in front – one – bus stop - there)

E: Thanks for your help.
K: sahaya maDiddakke dhanyavaada.
Translation (help – you have done - thanks)

Wednesday, October 28, 2009

Kannada Lessons : DP : How do you report an accident

You are on your way to office and witness an accident happening on the highway. How do you report it? How do you react?

E: Help! An accident has happened here.
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಆಗಿದೆ.
K: sahaaya maaDi, illi ondu apaghaatha aagide.
Translation (help do ! here one accident happened)


E: Are you hurt?
ನಿಮಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿದೆಯ?
K: nimage gaaya aagideya?
Translation (for you – wound – has it happened)


E: Yes! My hand is broken, and my head is aching.
ಹೌದು! ನನ್ನ ಕೈ ಮುರಿದಿದೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಲೆ ನೋಯುತ್ತಿದೆ.
K: houdu! nanna kai muridide, mattu nanna tale nOvuttide.
Translation (yes!my hand – is broken – and- my head – is paining)E: Wait, I will call up the police and the ambulance.
ತಡೆಯಿರಿ, ನಾನು ಪೋಲಿಸರನ್ನೂ ಮತ್ತು ಆಂಬುಲನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ.
K: taDeyiri, naanu polisarannu, mattu ambulance annu kareyuttEne.
Translation (wait – I – police and ambulance – will call)E: Hello Police. I called to report an accident.
ಹಲೊ ಪೊಲೀಸರೆ. ನಾನು ಒಂಡು ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಕರೆ ಮಾಡಿದೆ.
K: Hello Poleesare. naanu ondu apaghaatada bagge tiLisalu kare maaDide.
Translation (hello police. I- one – accident – about – inform – call - made)


E: Good job. Where are you right now?
ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ನೀವು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರ?
K: oLLe kelasa MaaDiddeera. Neevu eega elli iddeera?
Translation (good job – u have done – you – now – where - there)


E: I am near the Koodlu gate circle, on the Hosur Road.
ನಾನು ಈಗ ಕೂಡ್ಲು ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ, ಹೊಸೂರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ.
K: naanu eega Koodlu gate hattira, Hosur rasteyli iddEne.
Translation (I-now-Koodlu gate – near – on hosur road - there)


E: Is anybody hurt?
ಯಾರಿಗಾದರು ಗಾಯ ಆಗಿದೆಯ?
K: yaarigaadaru gaaya aagideya?
Translation (for anybody – wound – happened)


E: One car is damaged and there is smoke from the front.
ಒಂದು ಕಾರು ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆಯಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.
K: ondu Kaaru haaLaagide, mattu mundeyinda hoge baruttide.
Translation (one car – spoilt/damaged – and – from front – smoke - coming)


E: The doctor came. He has brought medicines to reduce your pain.
ವೈದ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಔಷಧಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
K: Vaidyaru bandiddare. avaru nimma nOvannu kaDime maaDalu oushadhi tandiddare.
Translation (one doctor – has come. He – your – pain – reduce – to do- medicine – has brought)

Tuesday, October 27, 2009

Kannada Lessons : DP : conversation with tailor

Sample conversation with the tailor:

E: Hello, Is the dress I gave for stitching ready?
K: namaskaara, naanu holiyalu kotta batte ready~agideya?
ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಹೊಲಿಯಲು ಕೊಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಅಗಿದೆಯ?

E: no madam, come tomorrow.
K: illa madam. naLe banni.
ಇಲ್ಲ ಮೆಡಮ್. ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ.

E: You had said you would give it today itself?
K: batte ivatte koDtini anta hELidri?
ಬಟ್ಟೆ ಇವತ್ತೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ?

E: At what time can I come and collect the dress?
K: baTTe iskoLakke yavaga barli? (iskoLakke - spoken form of collect. we can also use tegedukonDu hogakke)
ಬಟ್ಟೆ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬರಲಿ?

E: I want the dress today itself since I am going out of station tomorrow.
K: nanage baTTe ivatte beku. naLe naanu oorige hoguttiddini.
ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇವತ್ತೆ ಬೇಕು. ನಾಳೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

E: Ok. Come at 6pm in the evening.
K: sari. Sanje 6 ganTe ge banni.
ಸರಿ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ.

E: Please keep it ready by evening. Stitch well.
K: dayaviTTu sanje ready maaDi kodi. Sariyaagi holiyiri.
ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಲಿಯಿರಿ.

Monday, October 26, 2009

Kannada Lessons : DP : conversation with Gas Agency

If you want to book a gas cylinder at the local Gas agency:

E: Hello, is this XXX Gas Agency?
K: Hello, idu XXX Gas Agency naa?
ಹಲೊ, ಇದು XXX ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿನಾ?

E: Hello, I am Supriya speaking.
K: namaskaara, naanu Supriya maataaDuttiruvudu.
ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಸುಪ್ರಿಯ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವುದು

E: Tell me Supriya, what do you want?
K: hELi Supriya~avare, Enu bEku?
ಹೇಳಿ ಸುಪ್ರಿಯ~ಅವರೇ, ಏನು ಬೇಕು?

E: I want to book one gas cylinder. The one at home is empty.
K: naanu ondu(one) gas cylinder~annu book maaDabEku. Maneyalli(at home) iruva cylinder khaali(empty) aagide.
ನಾನು ಒಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್~ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ.

E: Please tell me your address, Supriya.
K: Supriya, nimma viLaasa(address) hELi.
ಸುಪ್ರಿಯ, ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಹೇಳಿ.

E: My address is 5th cross, 11th main, AAA Layout.
K: nanna viLaasa, aidane(fifth) aDDa raste(cross road), hannondane(11th) mukhya raste(main road), AAA baDaavaNe(layout).
ನನ್ನ ವಿಳಾಸ, ಐದನೆಯ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಆಆಆ ಬಡಾವಣೆ.

E: Please give me your mobile number
K: dayaviTTu nimma mobile sankhyeyannu koDi.
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ.

E: My mobile number is 12345
K: nanna mobile sankhye(number) 12345.
ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 12345.

E: When will you give the cylinder?
K: neevu cylinder yaavaaga koDutteera?
ನೀವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡುತ್ತೀರ?

E: You will get the cylinder in 10 hours.
K: nimage cylinder hattu ghanTe oLage siguttade.
ನಿಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Friday, October 23, 2009

Kannada Lessons : DP : conversation with traffic police

If a cop pulls you aside and demands to see your documents-

nimma gaaDiyannu nillisi, sir. (ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸರ್.)
>> Stop your vehicle, Sir.

dayaviTTu nimma license haagu ella patragaLannu tOrisi.( ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಲೈಸೆನ್ಸೆ ಹಾಗು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ)
>> Please show your license, and other documents.

nanna hattira license eegaa illa. Adannu maneyinda taruttEne. (ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಲೈಸೆನ್ಸೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ತರುತ್ತೇನೆ)
>> I don’t have my license right now. I will get it from home.


sAdhyavilla! Neevu adannu nimma joteyallE yaavaagalu iDabEku. (ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ! ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲು ಇಡಬೇಕು.)
>> Impossible! You should always be carrying it on yourself.


neevu ainooru roopayiya danDavannu kaTTabEku. (ನೀವು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಯ ದಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು)
>> You have to pay a fine of Rs. 500/-


kshamisabEku Sir, dayaviTTu nanannu biDi. Naanu patravannu taruttEne. (ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಸಾರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿ. ನಾನು ಪತ್ರವನ್ನು ತರುತ್ತೇನೆ)
>> I am sorry sir, please let me go. I will bring the document.


neenu illE danDa kaTTu, illadiddare naaLe nyaayaalayakke baa. (ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ದಂಡ ಕಟ್ಟು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಾ)
>> You either pay the fine here or come to the court tomorrow.

Thursday, October 22, 2009

Kannada Lessons : DP : looking out for a new house?

A few sentences which could help in while looking out for a new house:

manege eshTu baaDige? (ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ?)
>> What is the rent for the house?

manege eshTu tingaLa advance koDabEku? (ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು?)
>> How many months advance should I deposit?

maneyalli eshTu roomgaLu ive? (ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೂಮುಗಳು ಇವೆ?)
>> How many rooms does the house have?

maneyalli bike / car parking ideya? (ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ / ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ?)
>> Do you have bike / car parking facility in the house?

neeru supply hEge ide? (ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಹೇಗೆ ಇದೆ?)
>> How is the water supply?

mane kelasa maaDuvavaru sulabhavaagi siguttaara? (ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಾರಾ?) >> Do we get domestic help easily?

Wednesday, October 21, 2009

Kannada Lessons : DP : A sample conversation with the vegetable vendor

A few sentences which could help in interaction with the vegetable vendor:

1) Tomato eshTu (ಟೊಮೆಟೊ ಎಷ್ಟು)
>> How much are the tomatoes?

2) hadinaidu rupaayi kilo (ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲೋ)
>> 15 rupees a kilo

3) hattu rupaayi maaDikoLLi (ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ)
>> Make it 10 rupees

4) illa saar – eega tomato season alla… (ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ – ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲ…)
>> No sir – this is not tomato season

5) illa illa bEre kaDe ella 10 rupaayi matra.(ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 10 ರುಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ)
aadare nimma tomato chennaagide (ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ)
>>No no, it is only 10 rupees everywhere else. But your tomatoes are good

6) aayitu 12 rupaayi koDi (ಆಯಿತು ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ)
>> Ok give 12 rupees

7) aayitu eraDu kg koDi (ಆಯಿತು, ಎರಡು ಕೆಜಿ ಕೊಡಿ)
>> Ok give me 2 kgs

Friday, October 16, 2009

Kannada Lessons : DP : A sample conversation with the domestic help

A few sentences which could help in interaction with the local domestic help:

1 naaLe enTu ganTege baa (ನಾಳೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಾ)
>> Come tomorrow at 8.

2 naaLe eshTu hottige kelasakke barutteeya? (ನಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೀಯ?)
>> At what time are you coming tomorrow?

3 ivattu nela oresabeku (ಇವತ್ತು ನೆಲ ಒರೆಸಬೇಕು)
>> you have to mop the floor today

4 nela guDisi aayitaa? (ನೆಲ ಗುಡಿಸಿ ಆಯಿತಾ?)
>> Have you swept the floor?

5 yaavaaga paatre toLeeteeya? (ಯಾವಾಗ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುತ್ತೀಯ?)
>> When will you clean the utensils?

6 chennaagi baTTe ogeya bEku (ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಬೇಕು)
>> Wash the clothes properly.

Wednesday, October 14, 2009

Kannada Lessons : DP : A sample conversation inside the bus

Conversation inside the bus:

koramangalage ondu ticket koDi (ಕೋರಮಂಗಲಗೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ)
>> One ticket to Koramangala please

aidu rupaayi aagutte (ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ)
>> It will be 5 rupees

Koramangala bandare dayaviTTu tiLisi (ಕೋರಮಂಗಲ ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ)
>> Please let me know when Koramangala comes

Koramangala innu eshTu doora ide? (ಕೋರಮಂಗಲ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ?)
>> How much further is Koramangala

innu naalakku stop (ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟಾಪ್)
>> 4 more stops

ide Koramangala stopa? (ಇದೆ ಕೋರಮಂಗಲ ಸ್ಟಾಪಾ?)
>> Is this Koramangala stop?

houdu. ide Koramangala (ಹೌದು. ಇದೆ ಕೋರಮಂಗಲ.)
>> Yes. This is Koramangala

Tuesday, October 13, 2009

Kannada Lessons : DP : A sample conversation in the bus Stand

A sample conversation in the bus Stand

illi hattirada bus nildaaNa elli ide? (ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ?)
Where is the nearest bus stand?

munde ide (ಮುಂದೆ ಇದೆ)
It’s straight ahead.

dhanyavaada (ಧನ್ಯವಾದ)
Thank you

naanu majesticge hOga bEku. Majesticge hOguva bussu illi barutta? (ನಾನು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತ?)
I have to go to majestic. Will the bus going to majestic come here?

houdu. illi barutte (ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ)
Yes. It comes here

yaava bussu hOguttade? (ಯಾವ ಬಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತದೆ?)
Which is the bus that goes?

171, 172 hoguttade (171, 172 ಹೋಗುತ್ತದೆ)
171,172 will go

mundina bussu yaavaaga barutte? (ಮುಂದಿನ ಬಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ?)
When will the next bus come?

innu ardha ghanTe aagutte (ಇನ್ನು ಅರ್ದ ಘಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ)
It will take half an hour more

171 bus Wilson garden mEle/inda hOgutta? (171 ಬಸ್ ವಿಲ್ಸೊನ್ ಗಾರ್ಡೆನ್ ಮೇಲೆ/ ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತ?)
Will 171 go through Wilson garden?

illa, bari 172 maatra hOgutte (ಇಲ್ಲ, ಬರಿ 172 ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ)
No, only 172 goes

Monday, October 12, 2009

Kannada Lessons : DP : A sample conversation with the auto driver

A sample conversation with the auto driver to help you in your daily life:

Majestic ge hOga bEku. barutteeraa?(ಮಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬರುತ್ತೀರಾ?)
I want to go to majestic. Will you come?

nooru roopayi aagutte (ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ)
It will be 100 rupees

illa meter ashTe kodutteeni (ಇಲ್ಲ. ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತೀನಿ.)
I will pay as per the meter

aayitu kuLitukoLLi (ಆಯಿತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ)
Ok. Please sit down

Double road alli right tagoLi (ಡಬ್ಬಲ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ತಗೊಳಿ) (right tagoLLi : balagaDe hOgi)
Take a right at Double road

munde left tagoLi (ಮುಂದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೊಳಿ) (left hOgi : eDagaDe hOgi)
Take a left ahead.

enu meter ishTu aagide alla? (ಏನು ಮೀಟರ್ ಇಷ್ಟು ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ?)
What the meter is showing so much!

naanu dina baruttEne (ನಾನು ದಿನ ಬರುತ್ತೇನೆ.)
I come daily.

40 roopaayi ashThe aaguvudu.(40 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೆ ಆಗುವುದು.)
I pay only 40

naanu ashTe koDuttene (ನಾನು ಅಷ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ)
I shall pay the same

aayitu 45 koDi (ಆಯಿತು 45 ಕೊಡಿ)
Ok, give me 45

tagoLi (ತಗೊಳಿ)
Take

Friday, October 9, 2009

Kannada Lessons : DP : A summary of basic ‘W’ questions

A summary of basic ‘W’ questions:

yaaru (ಯಾರು) : Who
Teacher yaaru? (Who is the teacher?)

yaavaaga(ಯಾವಾಗ) When
Class yaavaaga? (When is the class?)

elli (ಎಲ್ಲಿ) : Where
Ramu elli? (Where is Ramu?)

Enu (ಏನು) : What
nimma hesaru Enu?(what is your name?)

yaake/yEke (ಯಾಕೆ/ಏಕೆ) Why
neenu illi yEke bande?(Why did you come here?)

hege (ಹೇಗೆ) : How
neevu manege hEge hoguttira, eega? (How will you go home now?)

Thursday, October 8, 2009

Kannada Lessons : DP : Different forms of the verb “tinnu” : meaning - eat

Different forms of the verb “tinnu” : meaning - eat
naanu nenne uppiTTu tinde.
 I - yesterday – uppiTTu - ate
[I ate uppiTTu yesterday]

Rama naLe Janapada lOkadalli roTTi tinnuttaane. (tinnuttaaLe in case of a girl)
 Rama - tomorrow – in Janapada Loka - roTTi - will eat
[Rama will eat roTTi in Janapada lOka tomorrow]

hOda tingaLu alle dose tindiddanu. (tindiddaLu in case of a girl)
 last – month– - there itself - dose – had eaten
[last month, he had eaten dose there itself]

Jasti haNNu tinnu. (tinni with respect and also plural)
 more - fruit – eat
[Eat more fruits]

haNNu tinnade iddare (tinde iddare) rOga barutte.
 Fruit – if not eaten – disease – will come
[If you don’t eat fruits, you will get diseases]

ooTakke roTTi tinnutteeya? (tinnuteera with respect/plural)
 For lunch - roTTi – will you eat
[Will you eat roTTi for lunch]

naanu tomato tinnuvudilla (tinnalla).
 I - tomato – will not go
[I will not eat tomato]

neenu sebu tindare, naanu kittaLe tinnutteeni (tintini).
 you - apple – eat - I – orange – will eat
[If you eat apple, I will eat orange]

baLe haNNu tinnuttiddaga, sippe keLage bittu.
 Banana – fruit – while eating – peel – down - fell
[While I was eating a banana, the peel fell down]

Neenu hagalakayi tinnuvudaadare chocolate koDstini.
 you - bitter gourd – if you eat – chocolate – will give.
[If you eat bitter gourd, I will buy you a chocolate]

Wednesday, October 7, 2009

Kannada Lessons : DP : Different forms of the verb “hOgu” : meaning - go

Different forms of the verb “hOgu” : meaning - go
Rama nenne Mysooriige hodanu. (hodaLu in case of a girl)
 Rama - yesterday – Mysooru - went
[Rama went to Mysooru yesterday]

Rama naLe ChamunDige hoguttaane. (hoguttaaLe in case of a girl)
 Rama - tomorrow – ChamunDi - will go
[Rama will go to Chamundi tomorrow]

neenu kare maadidaga Rama angaDige hogiddanu. (hogiddaLu in case of a girl)
 You – call – made - Rama - shop – had gone
[Rama had gone to a shop when you called]

llinda seeda hogu. (hogi with respect and also plural)
 From here - straight – go
[Go straight from here]

modalu, naLe manege hogi amele cinemage hogu.
 first - tomorrow – house - go and – later – cinema – go
[Go home first and tthen go to the cinema]

naLe program~ge hOgade iddare akka bayyuttare.
 tomorrow – program - if you dont go – sister – will scold
[If you don’t go to the program tomorrow, sister will scold you]

Rama ivattu devasthanakke hOgutteeya?
 Rama - today – temple - will you go
[Rama will you go to the temple today]

naanu US~ge hOguvudilla (hOgalla).
 I - US – will not go
[I will not go to US]

neenu devasthanakke hOdare prasaada sigutte.
 you - temple – if you go - prasaada – you will get
[If you go to the temple, you will get prasaada]

Mysoreige hOguttiddaga, apaghaata ayitu.
 Mysore - while going – accident - happened
[While I was going to Mysore, there was an accident]

Neenu manege hOguvudaadare naanu barteeni.
 you - house – in case you are going - I – will come
[In case you are going home, I will come along]

Tuesday, October 6, 2009

Kannada Lessons : DP : Different forms of the verb “ba” : meaning - come

A few people recently asked me pointers to translation of few common sentences in Kannada. I had posted these earlier in Infy-blogs DP (Dinada Pada) and now re-posting at the external world for the benefit of those who know a little kannada and now want to rectify their grammatical mistakes. Also since Karnataka Rajyotsava is round the corner, I shall dedicate this month for Kannada lessons.

Different forms of the verb “ba” : meaning - come
Kannada Sentence : Rama nenne BengaLoorige banda/bandanu. [bandaLu - in case of a girl]
English Translation : Rama - yesterday – Bengalooru - came
English Meaning :[Rama came to BengaLooru yesterday]

Rama naLe manege baruttaane. [baruttaaLe - in case of a girl]
 Rama - tomorrow – house - will come
[Rama will come home tomorrow]

Rama nenne parangi haNNu togonDu bandidda/bandiddanu. [bandiddaLu - in case of a girl]
 Rama - yesterday – papaya - fruit – got – had come
[Rama got papaya fruit when he came home yesterday]

Rama, ivattu namma manege ba.
 Rama - today – our - house - come
[Rama, come to our house today]

Rama, naLe manege bandu amele cinemage hogu.
 Rama - tomorrow – house - come and – later – cinema – go
[Rama, come home first tomorrow and then go to the cinema]

Rama naLe manege barade iddare amma bayyuttare.
 Rama - tomorrow – house - if you don’t come – mother – will scold
[Rama, If you don’t come home tomorrow, mother will scold you]

Rama ivattu devasthanakke barutteeya? [barutteera - with respect/plural]
 Rama - today – temple - will you come
[Rama will you come to the temple today]

naanu Mysore~ige baruvudilla(baralla).
 I - Mysore – will not come
[I will not come to Mysore]

neenu devasthanakke bandare prasaada sigutte.
 you - temple – if you come - prasaada – you will get
[If you come to the temple, you will get the prasaada]

Mysoreige baruttiddaga, apaghaata ayitu.
 Mysore - while coming – accident - happened
[While I was coming to Mysore, there was an accident]

neenu manege baruvudaadare naanu manele irtini.
 you - house – in case you are coming - I – home – will stay
[In case you are coming home, I will be at home]
Wednesday, September 2, 2009

maLe maLe

ಹಿಂದೆ ಜನ 'ಮಳೆಯಪ್ಪ ಮಳೆರಾಯ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ' - ಎಂದು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಇಂದು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಾ ಮಳೆಯೇ ಬಾ ಅಂತ ಜನರು ಕೂಗಿ ಕರೆದಿದಕ್ಕೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಿಂದ ಶುರು ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲೆ ಅಲೆ, ಮಳೆ ಮಳೆ. ಮಳೆಯೂ ಬರಬೇಕಂತೆ, ಮಂಜೂ ಇರಬೇಕಂತೆ, ಎಷ್ಟು ದುರಾಸೆ ನೋಡಿ ಜನಕ್ಕೆ. ಮಳೆ ಬಂದ ನಂತರ - ಮಳೆ ನಿಂತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹನಿಯೊಂದು ಮೂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಳೆ ಆದಮೇಲೆ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರಬೇಡಿ!!

ಈ ಮಳೆ ಪ್ರಕರಣ ಮುಗಿದು ಯವಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ-ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುತ್ತೋ, ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ - ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?

Friday, August 28, 2009

Small things you can do while at work,to keep you alive/happy without compromising on work!

I have seen most of my friends suffering from the ‘I-have-so-much-of-work-while-he-is-happily-enjoying syndrome’. Well, I have been in projects where I had ‘ultimatum deadlines’ slogging all night till 1am or 2am and back in office by 7am. Yeah I surely did curse a lot of people then and even cribbed about the ‘bad management’ - Trust me I did. But somewhere, even during those times I did enjoy myself and never felt that someone else was happier than me – as I knew it would pass someday, and happiness is always relative. I would like to share few things that I did to ‘enjoy myself’ during work with stringent timelines and boring people around. I would also like to pen down things I "had always" wanted to do - Maybe I would ;) sooner or later

There may be several situations and the trick is to 'CHANGE' strategy according to the surrounding:

1) When you have well-known, like minded people around you in your office (on the same floor, same cubicle, same project)
-> Here you don’t have much of a problem remaining happy – until you get overloaded with work and can’t find time to walk out for a coffee or even take a break and get totally frustrated, and you know that the same scene is going to continue for few more days.That's when you need small 2 minute simplest of flicks - where you can laugh away your worries at an instant and work in a more relaxed manner. Posting just few of them to keep the post at readable length ;)
o play small pranks on known ppl. roaches/lizards could help. Or maybe dumping/loading their bags with shredded paper. putting those stickys on the seat. Or maybe hiding the mouse/water bottle/coffeee mug which they use most. Better still - geting some strong smelly/hunger provoking stuff 'hidden' in their table at maybe 12pm - potato puffs/cup-o-noodles/those tangy tomato flavored stuff - it sure irritates a lot of ppl around - u could have a good laugh.
o co-ordinating with few pals and standing and clapping each time something is dropped from the table – and you make sure to drop a steel spoon/plate/glass every once in half an hour at least – (hoping your friends would co-operate in clapping) - It really funny to see expressions to this one. May not work often - but good tp once in maybe 3-4 months.
o playing 1 min games like carrom (with coins), origamy, dustbin as basket and pen caps as darts - you can come up with any crazy stuff (without spending a penny)

2) When you are in an alien environment with everyone in their own world (most people from different age groups, not so fun-loving :you think, just doing their work and rushing back home)
-> These may be a little challenging and requires a lil bit of skill. You can start off conversation with the most basic topic of having a box of biscuits/chocolates/chaklis or whatever interests that cubicle/aisle - on your table. You can probably ask everyone to drop Rs 1 each time they want to pick up an item - That money would be recycled in buying more food stuffs - Trust me, food works in building rapport with most people. And not all people are boring as we think. I have seen (earlier restistive) 50 year old men later playing those 1 minute games to have a good laugh and rapport in the team. You need to remember that everyone 'wants' to be happy. They just dont know how. So why not take the initiative ;)
o Here you could talk to those around you to have 'color code' days, 'joke' days - where each person needs to come up with a PJ - and everyone tells out theirs once they finsh certain amount of work and take a break, or make paper topis for only your cubicle and aisle and wear them in office as if you were crowned for some big achievement - Other teams will surely be envious of you all - which will give you a bigger boost to do crazier stuff
o If you dont want to get into co-ordination and all that - maybe randomly start walking in your cubicle - when you are bugged (If people reciprocate, they will surely talk to you for a while), re-arrange stuff in your cubicle to make everything look different, make some hand-made (however bad it looks) calenders/pen stands/vase or anything that interests you on the desk
o Regularly have team get-togethers (maybe team coffee once every week) and also cubicle get togethers. It is important to build rapport with the popele you see day in and day out. If your team/cube is always happy and trying crazy stuff - People in other teams surely get influenced and the enthusiasm spreads

And remember, you are the best judge of the environment you are in, and you can use your own 'CREATIVITY' to make things around you appealing to you, and you can surely enjoy more and also 'focus' stronger while working. Work and Fun never seem to be two different things.

Tuesday, August 11, 2009

Numbers - Kannada

ondu (ಒಂದು) – one
eradu (ಎರಡು) – two
mooru (ಮೂರು) – three
naalku (ನಾಲ್ಕು) – four
aidu (ಐದು) – five
aaru (ಆರು) – six
ELu (ಏಳು) – seven
enTu (ಎಂಟು) – eight
ombattu (ಒಂಬತ್ತು) – nine
hattu (ಹತ್ತು) – ten

hannondu (ಹನ್ನೊಂದು) – eleven
hanneraDu (ಹನ್ನೆರಡು) – twelve
hadimooru (ಹದಿಮೂರು) – thirteen
hadinaalku (ಹದಿನಾಲ್ಕು) – fourteen
hadinaidu (ಹದಿನೈದು) – fifteen
hadinaaru (ಹದಿನಾರು) – sixteen
hadinELu (ಹದಿನೇಳು) – seventeen
hadinenTu (ಹದಿನೆಂಟು) – eighteen
hattombattu (ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು)– nineteen
ippattu (ಇಪ್ಪತ್ತು) – twenty


hattu (ಹತ್ತು)– ten
ippattu (ಇಪ್ಪತ್ತು) – twenty
moovattu (ಮೂವತ್ತು) – thirty
nalavattu (ನಲವತ್ತು) – forty
aivattu (ಐವತ್ತು) – fifty
aravattu (ಅರವತ್ತು) – sixty
eppattu (ಎಪ್ಪತ್ತು ) – seventy
embattu (ಎಂಬತ್ತು) – eighty
thombattu (ತೊಂಬತ್ತು) – ninety
nooru (ನೂರು) – hundred


nooru (ನೂರು)– hundred
innooru (ಇನ್ನೂರು) – two hundred
munnooru (ಮುನ್ನೂರು) – three hundred
naanooru (ನಾನೂರು) – four hundred
ainooru (ಐನೂರು) – five hundred
aarnooru (ಆರುನೂರು) – six hundred
eLunooru (ಎಳುನೂರು) – seven hundred
enTu nooru (ಎಂಟುನೂರು) – eight hundred
ombaynooru (ಒಂಬೈನೂರು) – nine hundred
saavira (ಸಾವಿರ) – thousand

Monday, August 10, 2009

Directions - (kannada)

East : poorva (ಪೂರ್ವ)/ mooDaNa (ಮೂಡಣ)
West : paschima (ಪಶ್ಚಿಮ)/ paDuvaNa (ಪಡುವಣ)
North: uttara (ಉತ್ತರ)/ baDagaNa (ಬಡಗಣ)
South: dakshina (ದಕ್ಷಿಣ)/ tenkaNa (ತೆ೦ಕಣ)
Up : mEle (ಮೇಲೆ)
Down : keLage (ಕೆಳಗೆ)
Right: Bala (ಬಲ)
Left : eDa (ಎಡ)
Forward : munde (ಮುಂದೆ)
Backward : hinde (ಹಿಂದೆ)
straight : seeda(ಸೀದ) / nEra(ನೇರ)
sideways : aDDaDDa (ಅಡ್ಡಡ್ಡ)
this way : ee kaDe (ಈ ಕಡೆ)
that way : aa kade (ಆ ಕಡೆ)
here : illi (ಇಲ್ಲಿ)
there : alli (ಅಲ್ಲಿ)

Friday, July 31, 2009

Time related words (Kannada)


time : samaya (ಸಮಯ)

hour : ganTe (ಗಂಟೆ)
minute : nimisha (ನಿಮಿಷ)
second : kshaNa (ಕ್ಷಣ)
week : vaara (ವಾರ)
fortnight : saptaaha (ಸಪ್ತಾಹ)
day : dina/ divasa (ದಿನ/ ದಿವಸ)
month : tingaLu (ತಿಂಗಳು)
year : varsha (ವರುಷ)

last month : hOda tingaLu, kaLeda tingaLu (ಹೋದ ತಿಂಗಳು,ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು)
last week : hOda vaara, kaLeda vaara (ಹೋದ ವಾರ,ಕಳೆದ ವಾರ)
day before yesterday : monne (ಮೊನ್ನೆ)
yesterday : nenne (ನೆನ್ನೆ)
today : ivattu (ಇವತ್ತು) , indu (ಇಂದು)
that day : avattu (ಅವತ್ತು) , andu (ಅಂದು)
now : eega (ಈಗ)
tomorrow : naaLe (ನಾಳೆ)
day after tomorrow : naaDiddu (ನಾಡಿದ್ದು)
next week : mundina vaara (ಮುಂದಿನ ವಾರ)
next month : mundina tingaLu (ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು)

Thursday, July 30, 2009

Summary of FLOWERS (in Kannada)


flower : hoovu (ಹೂವು)

rose : gulaabi (ಗುಲಾಬಿ)
lotus : taavare (ತಾವರೆ)
jasmine : mallige (ಮಲ್ಲಿಗೆ)
hibiscus : daasavaaLa (ದಾಸವಾಳ)
marigold : chenDu hoovu (ಚೆಂಡು ಹೂವು)
sunflower : suryakaanti (ಸುರ್ಯಕಾಂತಿ)

Wednesday, July 29, 2009

Summary of different PULSES and CEREALS (in Kannada)


pulses : davasa dhaanya

rice : akki (raw) (ಅಕ್ಕಿ) , anna (cooked) (ಅನ್ನ)
wheat : gOdhi (ಗೋಧಿ)
dal : bELe (ಬೇಳೆ)
toor dal : togari bELe (ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ)
urad dal /Black Gram/ white gram : uddina bELe (ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ)
channa dal (split peas) : kadale bELe (ಕಡಲೇ ಬೇಳೆ)
green gram : hesaru kaaLu (ಹೆಸರು ಕಾಳು)
horse gram : huraLi kaaLu (ಹುರಳಿ ಕಾಳು)
cow peas : alsande kaaLu (ಅಲ್ಸಂದೆ ಕಾಳು)
black gram : kaDale kaaLu (ಕಡಲೆ ಕಾಳು)
puffed rice : manDakki, puri (ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಪುರಿ)
poha (beaten rice) : avalakki (ಅವಲಕ್ಕಿ)
fenugreek : menthya (ಮೆಂತ್ಯ)
poppy seeds : gasagase (ಗಸಗಸೆ)
corn : jOLa (ಜೋಳ)
groundnut : kaDalekaayi (ಕಡಲೇಕಾಯಿ)
groundnut seeds : kaDalekaayi beeja (ಕಡಲೇಕಾಯಿ ಬೀಜ)
black pepper : meNasu (ಮೆಣಸು)
cardamom : Elakki (ಏಲಕ್ಕಿ)
cloves : lavanga (ಲವಂಗ)
mustard : saasive (ಸಾಸಿವೆ)
cumin seeds : jeerige (ಜೀರಿಗೆ)
jaggery : bella (ಬೆಲ್ಲ)
sugar : sakkare (ಸಕ್ಕರೆ)
cashewnut : gOdaMbi (ಗೋಡಂಬಿ)
almond : baadami (ಬಾದಾಮಿ)
dry grapes : oNa draakshi (ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ)
cinnamon : chakke (ಚಕ್ಕೆ)
asafoetida : iMgu (ಇಂಗು)
coconut : tenginakaayi (ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ)
dry coconut (copra) : kobbari (ಕೊಬ್ಬರಿ)

Tuesday, July 28, 2009

Parts of the body (Kannada)


English : Kannada

hand : kai (ಕೈ)
leg : kaalu (ಕಾಲು)
neck : kattu (ಕತ್ತು)
back : bennu (ಬೆನ್ನು)
finger : beraLu (ಬೆರಳು)
bone : mooLe (ಮೂಳೆ)
nerve : nara (ನರ)
face : mukha (ಮುಖ)
eye : kaNNu (ಕಣ್ಣು)
eyebrow : hubbu (ಹುಬ್ಬು)
eyelash : kaNNu reppe (ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ)
nose : moogu (ಮೂಗು)
ear : kivi (ಕಿವಿ)
mouth : baayi (ಬಾಯಿ)
lip : tuTi (ತುಟಿ)
tongue : naalige (ನಾಲಿಗೆ)
teeth : hallu (ಹಲ್ಲು)
skin : charma (ಚರ್ಮ)
cheek : kenne (ಕೆನ್ನೆ)
chin : galla (ಗಲ್ಲ )
throat : ganTalu (ಗಂಟಲು)
stomach : hoTTe (ಹೊಟ್ಟೆ )
chest : ede (ಎದೆ)
thigh : toDe (ತೊಡೆ)
thumb finger : hebbeTTu (ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು)
fore finger – tOruberaLu (ತೋರುಬೆರಳು)
middle finger – madhyada beraLu (ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು)
ring finger – anaamika (ಅನಾಮಿಕ)
little finger - kiruberaLu (ಕಿರುಬೆರಳು)
palm : angai (ಅಂಗೈ)
foot : paada (ಪಾದ)
heel : himmaDi, keelu (ಹಿಮ್ಮಡಿ, ಕೀಲು)
knee : manDi (ಮಂಡಿ)
forehead : haNe (ಹಣೆ)
hair : koodalu (ಕೂದಲು)
head : tale (ತಲೆ)

Monday, July 27, 2009

Words conveying relations


KANNADA WORD : ENGLISH WORD

amma/taayi : mother
appa/tande : father
maga : son
magaLu : daughter
aNNa : Elder brother
tamma : Younger brother
akka : Elder sister
tangi : Younger sister
ajja/thatha : Grandfather
ajji : Grandmother
ganDa : Husband
henDathi : Wife
maava : maternal uncle/ Father in law
atte : paternal aunt/ Mother in law
aLiya : Son in law
sose : Daughter in law
chikkappa : Father’s younger brother or mother’s younger sister’s husband
chikkamma : Mother’s younger sister or father’s younger brother’s wife
doDDappa : Father’s elder brother or mother’s elder sister’s husband
doDDamma : Mother’s elder sister or father’s elder brother’s wife
bhaava : Brother in law
makkaLu : Children
attige : Sister in law
maiduna : Husband’s younger brother.
geLeya / geLathi : Friend(male)/friend(female)
snehitha / snehithe : Friend(male)/friend(female)
geLethana : Friendship
nenTaru : Relatives


Friday, July 24, 2009

Summary of COLORS (in Kannada)


color : baNNa

pink : gulaabi (ಗುಲಾಬಿ)
red : kempu (ಕೆಂಪು)
yellow : haLadhi (ಹಳದಿ)
green : hasiru (ಹಸಿರು)
blue : neeli (ನೀಲಿ)
white : biLi (ಬಿಳಿ)
black : kappu (ಕಪ್ಪು)
orange : kittaLe (ಕಿತ್ತಳೆ)
grey : boodu (ಬೂದು)
brown : kandu (ಕಂದು)
purple : nEraLe (ನೇರಳೆ)Summary of BIRDS (in Kannada)


bird : hakki/pakshi

crow : kaage (ಕಾಗೆ)
pigeon : paarivaaLa (ಪಾರಿವಾಳ)
peacock : navilu (ನವಿಲು)
sparrow : gubbacchhi (ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ)
eagle : haddu (ಹದ್ದು)
parrot : giNi (ಗಿಣಿ)
hen : kOLi (ಕೋಳಿ)
cock : hunja (ಹುಂಜ)
duck : baatukOLi (ಬಾತುಕೋಳಿ)
stork : kokkare (ಕೊಕ್ಕರೆ)
owl : goobe (ಗೂಬೆ)Summary of ANIMALS (in Kannada)


animal : praaNi

domestic animal : saaku praaNi (ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ)
wild animal : kaaDu praaNi (ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ)
horse : kudure (ಕುದುರೆ)
cow : hasu (ಹಸು)
bullock : etthu (ಎತ್ತು)
dog : naayi (ನಾಯಿ)
cat : beKKu (ಬೆಕ್ಕು)
buffalo : eMMe (ಎಮ್ಮೆ)
ox : kONa (ಕೋಣ)
elephant : Aane (ಆನೆ)
tiger : huli (ಹುಲಿ)
lion : simha (ಸಿಂಹ)
cheeta : chirate (ಚಿರತೆ)
deer : jinke (ಜಿಂಕೆ)
monkey : kothi (ಕೋತಿ), kapi (ಕಪಿ)
donkey : katte (ಕತ್ತೆ)
bear : karaDi (ಕರಡಿ)
camel : OnTe (ಒಂಟೆ)
pig : handi (ಹಂದಿ)
goat : mEke (ಮೇಕೆ)
sheep : kuri (ಕುರಿ)
rhinocerous : gEnDamruga (ಗೇಂಡಾಮೃಗ)
fox : nari (ನರಿ)
wolf : tOLa (ತೋಳ)
rat : ili (ಇಲಿ)
rabbit : mola (ಮೊಲ)
frog : kappe (ಕಪ್ಪೆ)
snake : haavu (ಹಾವು)
hippopotamus : neeraane (ನೀರಾನೆ)
zebra : hEsaragatte (ಹೇಸರಗತ್ತೆ)Summary of VEGETABLES (in Kannada)


Vegetable : tharakaari

onion : eeruLLi (ಈರುಳ್ಳಿ)
garlic : beLLuLLi (ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ)
ginger : shunTi (ಶುಂಟಿ)
potato : aaloo gaDDe (ಆಲೂ ಗೆಡ್ಡೆ)
beans : huraLikaayi (ಹುರಳೀಕಾಯಿ)
cucumber : southe kaayi (ಸೌತೇಕಾಯಿ)
lady's finger : benDe kaayi (ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ)
brinjal : badane kaayi (ಬದನೇಕಾಯಿ)
lemon : nimbe haNNu (ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು)
drum stick : nugge kaayi (ನುಗ್ಗೆ ಕಾಯಿ)
capsicum : doNNe meNasina kaayi (ದೊಣ್ಣೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)
cabbage : ele kOsu (ಎಲೆ ಕೋಸು)
cauliflower : hoo kOsu (ಹೂ ಕೋಸು)
radish : moolangi (ಮೂಲಂಗಿ)
bitter gourd : haagalakaayi (ಹಾಗಲಕಾಯಿ)
snake gourd : paDavalakaayi (ಪಡವಲಕಾಯಿ)
greens : soppu (ಸೊಪ್ಪು)
green chilly : hasiru meNasina kaayi (ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)
curry leaves : karibEvu (ಕರಿಬೇವು)
coriander leaves : kotthambari soppu (ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು)
peas : baTaNi (ಬಟಾಣಿ)
raw plaintain : baaLekaayi (ಬಾಳೇಕಾಯಿ)

Summary of FRUITS (in Kannada)


Fruit : haNNu

Apple : sEbu (ಸೇಬು)
Orange : kittaLe (ಕಿತ್ತಳೆ)
Moosambi : moosambi (ಮೂಸಂಬಿ)
Grapes : dhraakShi (ದ್ರಾಕ್ಷಿ)
Mango : maavina haNNu (ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು)
Chikku : sapoTa (ಸಪೋಟ)
Custardapple : seethaphala (ಸೀತಫಲ)
Guava : seebE haNNu (ಸೀಬೇ ಹಣ್ಣು), chepekaayi (ಚೇಪೇಕಾಯಿ)
Papaya : parangi (ಪರಂಗಿ)
Banana : baaLe haNNu (ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು)
Watermelon : kallangaDi haNNu (ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು)

DP - 5 (day,date,color,bird,animal,vegetable,fruit)dinada pada : Word of the day

dina (day) : shukravaara (Friday)
ದಿನ : ಶುಕ್ರವಾರ

dinaanka (date) : july ippattnaalku (24), eraDu saavirada ombattu (2009)
ದಿನಾಂಕ : ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು, ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು

baNNa (color) : biLi (white)
ಬಣ್ಣ : ಬಿಳಿ


hakki (bird) : paarivaaLa (pigeon)
ಹಕ್ಕಿ : ಪಾರಿವಾಳ


praaNi (animal) : kudure (horse)
ಪ್ರಾಣಿ : ಕುದುರೆ

tarakaari (vegetable) : hagalakaayi (bitter gourd)
ತರಕಾರಿ : ಸೌತೇಕಾಯಿ


haNNu (fruit) : chepekaayi (guava) {Note ‘e’ pronounced as in way, may}
ಹಣ್ಣು : ಚೇಪೇಕಾಯಿ


Thursday, July 23, 2009

DP - 4 (day,date,color,bird,animal,vegetable,fruit)


dinada pada : Word of the day

dina (day) : guruvaara (Thursday)
ದಿನ : ಗುರುವಾರ

dinaanka (date) : july ippattmooru (23), eraDu saavirada ombattu (2009)
ದಿನಾಂಕ : ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು, ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು

baNNa (color) : kappu (black)
ಬಣ್ಣ : ಕಪ್ಪು

hakki (bird) : kaage (crow)
ಹಕ್ಕಿ : ಕಾಗೆ

praaNi (animal) : emme (buffalow)
ಪ್ರಾಣಿ : ಎಮ್ಮೆ

tarakaari (vegetable) : hagalakaayi (bitter gourd)
ತರಕಾರಿ : ಹಾಗಲಕಾಯಿ

haNNu (fruit) : kallangaDi haNNu (watermelon)
ಹಣ್ಣು : ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು

Wednesday, July 22, 2009

DP - 3 (day,date,color,bird,animal,vegetable,fruit)

dinada pada : Word of the day

dina (day) : budhavaara (Wednesday)
ದಿನ : ಬುಧವಾರ

dinaanka (date) : July ippatteraDu (22), eraDu saavirada ombattu (2009)
ದಿನಾಂಕ : ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು,ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು

baNNa (color) : boodu baNNa (grey)
ಬಣ್ಣ : ಬೂದು ಬಣ್ಣ

hakki (bird) : gubbacchhi (sparrow)
ಹಕ್ಕಿ : ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ

praaNi (animal) : aane (elephant)
ಪ್ರಾಣಿ : ಆನೆ

tarakaari (vegetable) : aalu gaDDe (potato)
ತರಕಾರಿ : ಆಲುಗೆಡ್ಡೆ

haNNu (fruit) : sapoTa (chikku)
ಹಣ್ಣು : ಸಪೊಟ

Tuesday, July 21, 2009

DP - 2 (day,date,color,bird,animal,vegetable,fruit)

dinada pada : Word of the day

dina (day) : mangaLavaara (Tuesday)
ದಿನ : ಮಂಗಳವಾರ

dinaanka (date) : july ippattondu (21), eraDu saavirada ombattu (2009)
ದಿನಾಂಕ : ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು, ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು

baNNa (color) : kempu (red)
ಬಣ್ಣ : ಕೆಂಪು

hakki (bird) : haddu (eagle)
ಹಕ್ಕಿ : ಹದ್ದು

praaNi (animal) : kothi (monkey)
ಪ್ರಾಣಿ : ಕೋತಿ

tarakaari (vegetable) : menasinakaayi (chilly)
ತರಕಾರಿ : ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

haNNu (fruit) : sEbu (apple)
ಹಣ್ಣು : ಸೇಬು

Monday, July 20, 2009

DP - 1 (day,date,color,bird,animal,vegetable,fruit)

dinada pada : Word of the day

dina (day) : sOmavaara (Monday)
ದಿನ : ಸೋಮವಾರ
dinaanka (date) : july ippattu (20), eraDu saavirada ombattu (2009)
ದಿನಾಂಕ : ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತು, ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು
baNNa (color) : hasiru (green)
ಬಣ್ಣ : ಹಸಿರು
hakki (bird) : giNi (parrot)
ಹಕ್ಕಿ : ಗಿಣಿ
praaNi (animal) : haavu (snake)
ಪ್ರಾಣಿ : ಹಾವು
tarakaari (vegetable) : benDekayi (ladys’ finger)
ತರಕಾರಿ : ಬೆಂಡೇಕಾಯಿ
haNNu (fruit) : draakshi (grapes)
ಹಣ್ಣು : ದ್ರಾಕ್ಷಿ

Friday, July 17, 2009

History of Kannada

This is an excerpt taken from Discover Bangalore Website –
http://www.discoverbangalore.com/kannada.htm

Printing it again to make folks aware of the history of Kannada language while refreshing my history facts :)

Kannada is one of the 22 official languages of India and is the official language of the state of Karnataka. Kannada is Unique in a few aspects.
1] The first encyclopedia was written in Kannada. This was later translated to Sanskrit under name Shivatatvaratnakara.
2] Kannada is the third oldest language of India. (After Sanskrit & Tamil)
3] Kannada is as old as 2000 years.
4] Kannada is 99.99% perfect - logically and scientifically.
5] Kannada writers got 7 Gnana Peetha Awards - highest among all languages .
6] Shri VINOBA BHAVE has called Kannada script as QUEEN OF WORLD SCRIPTS - " Vishwa lipigaLa RaaNi - kannada "
7]Kannada is phonetic - you write as you speak
8] When " kaviraja maarga was written . . ." kaaveriyimda , gOdaavarivaregirpa ... " by Amogha varsha nripathumga, English was in cradle & hindi was not born at all.
9] Kannada is the one of the first indian languages for which a foreigner(Rev. Ferdinand Kittel) wrote a dictionary ( Shabda Kosha) in the year 1894.
10] Ragale Saahithya can be seen only in Kannada which is of a rare and different kind of literature.
11] Kannada Chandassu (shatpadis) out pared all other languages.